Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is voor ons een belangrijke pijler. We zijn daarom trots op de uitslag van het tevredenheidsonderzoek waarin ouders aangeven zich betrokken te voelen en een warme band te hebben met de school. 

Medezeggenschapsraad
Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. In de MR wordt het voorgenomen beleid van de school besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. De vergaderingen zijn openbaar en elke ouder kan een onderwerp inbrengen. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Alle scholen van de Stichting OPSPOOR hebben gezamenlijk ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden gemeenschappelijke, bovenschoolse zaken besproken, zoals bijvoorbeeld het vakantierooster, de onderwijstijd of een bovenschoolse klachtenregeling. Op de site van Stichting OPSPOOR staat meer informatie over het GMR-reglement.
 
Ouderraad
De ouderraad (OR) van onze school bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. De OR ondersteunt het schoolteam bij praktische zaken tijdens jaarlijks terugkerende activiteiten op school. Denk aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt en het afscheid van groep 8.

Communicatie met ouders
Communicatie met de ouders vindt op verschillende manieren plaats. 
  • Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een groepsinformatiebulletin. De leerkrachten geven daarin een overzicht van het te verwachten jaarprogramma. Tevens vinden er in de eerste weken van het schooljaar startgesprekken plaats. Deze zijn bedoeld voor ouders én leerlingen om nader met elkaar kennis te maken.
  • Gedurende het schooljaar zijn er vijf gespreksmomenten tussen leerkracht, ouders en leerling. In elk van deze gesprekken komen de vorderingen van de leerling aan de orde. Tweemaal per jaar (februari en juni) worden de rapporten meegegeven en kunnen ouders met gerichte vragen naar het volgende gesprek komen.
  • We maken gebruik van het digitale ouderportaal van BasisOnline voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • In onze jaarlijkse schoolgids vindt u alle informatie over ons onderwijsaanbod.

Ouderhulp
We vinden het fantastisch om te zien hoeveel ouders helpen bij het algehele reilen en zeilen van de school. De opkomst tijdens de feestelijkheden en excursies maar ook hoofdluiscontroles en andere hand-en-span-diensten is bewonderenswaardig. 

Leerkrachten aan het woord

"Veilig voelen, daar zitten we bovenop"