Uw kind onze zorg

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale samenwerkingsverband SWV Primair Onderwijs Zaanstreek. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school vallen, zal plaatsing op het sbo of so aangevraagd worden altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid van uw kind?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Wij werken met Laika, een programma voor leerkrachten waarbij aandacht is voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Door het speciale aanbod van de begeleiders kan het team van De Harpoen inzetten op het aanbieden van een rijke leeromgeving, het creëren van onderzoekend en experimenterend leren, het inzetten van talenten van leerlingen en uitdagende opdrachten waarbij het 'leren leren' prioriteit heeft. Dit betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden. 
Indien de school dan nog onvoldoende uitdaging biedt voor een leerling, bestaat er de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in een Bovenschoolse Plusklas, genaamd Vostok.

Kinderen met een beperking
Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Harpoen wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.
U leest hier meer over in het schoolondersteuningsprofiel. (SOP)

Leerlingen aan het woord

"De school is klein en knus en daarom voel ik me hier heel fijn".