Uw kind onze zorg

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Samenwerkingsverband
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek. Een van de doelen van Passend Onderwijs is om de 'ondersteuning op maat' zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden. Vanuit het samenwerkingsverband is er professionele ondersteuning bij de pedagogische en didactische aanpak van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op klassenniveau door de leerkracht geboden worden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal hulp worden ingeroepen van de interne begeleider (IB-er). Een IB-er is een leerkracht die een extra opleiding heeft gevolgd. Hij/zij is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning en -zorg binnen de school. Indien nodig wordt de extra hulp gegeven door een extra leerkracht of een onderwijsassistent.

Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school vallen, zal plaatsing op het sbo of so aangevraagd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid van uw kind?
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en voldoende resultaten, werken op school met compacten en verrijken op één of meerdere gebieden. Dit betekent dat de leerling van het reguliere werk minder maakt (compacten) en uitdagender werk krijgt aangeboden (verrijken). Indien de school ondanks dit compacten en verrijken onvoldoende uitdaging biedt voor een leerling, bestaat er de 11 mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in een Bovenschoolse Plusklas, genaamd Vostok. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.


Kinderen met een beperking
Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Harpoen wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.
U leest hier meer over in het schoolondersteuningsprofiel. (SOP)

Leerlingen aan het woord

"Er is veel aandacht voor kinderen die extra hulp of meer uitdaging nodig hebben."